Isaorana anie Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. I Kor 15. 57
Isaorana anie Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena                   amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika.                              I Kor 15. 57

Mpitsidika

Alahady 25 Oktobra 2020

St Peter's Church

7A avenue du Bouteiller

60500 - CHANTILLY

 

Sekoly Alahady / Chorale (AMF)

Manomboka amin'ny 3 ora tolakandro

 

Fanompoam-pivavahana

Manomboka amin'ny 4 ora tolakandro

Alahady 18 Oktobra 2020

EPUDF de Compiègne

18 rue de Clamart

60200 - COMPIÈGNE

 

Sekoly Alahady / Chorale (AMF)

Manomboka amin'ny 3 ora tolakandro

 

Fanompoam-pivavahana

Manomboka amin'ny 4 ora tolakandro

Alahady 11 Oktobra 2020

EPUDF de CREIL

1 rue de Canneville

60100 - CREIL

 

Sekoly Alahady / Chorale (AMF)

Manomboka amin'ny 3 ora tolakandro

 

Fanompoam-pivavahana / Fifidianana Diakona

Fanavaozana Birao

Manomboka amin'ny 4 ora tolakandro

Alahady 04 Oktobra 2020

EPUDF de Compiègne

18 rue de Clamart

60200 - COMPIÈGNE

 

Sekoly Alahady / Chorale (AMF)

Manomboka amin'ny 3 ora tolakandro

 

Fanompoam-pivavahana

Manomboka amin'ny 4 ora tolakandro

Alahady 27 Septambra 2020

St Peter's Church

7A avenue du Bouteiller

60500 - CHANTILLY

 

Sekoly Alahady

Manomboka amin'ny 3 ora tolakandro

 

Fanompoam-pivavahana

Manomboka amin'ny 4 ora tolakandro

Alahady 20 Septambra 2020

EPUDF de Compiègne

18 rue de Clamart

60200 - COMPIÈGNE

 

Sekoly Alahady

Manomboka amin'ny 3 ora tolakandro

 

Fanompoam-pivavahana

Manomboka amin'ny 4 ora tolakandro

Alahady 13 septambra 2020

EPUDF de CREIL

1 rue de Canneville

60100 - CREIL

 

Sekoly Alahady

Manomboka amin'ny 3 ora tolakandro

 

Fanompoam-pivavahana

Manomboka amin'ny 4 ora tolakandro

 

Fanompoam-pivavahana famaranana

ny taom-pianarana sy

Fitsangatsanganana / Fiaraha-misakafo

 

Alahady 28 Jiona 2020

CREIL – 1,Rue de Canneville

60100 - CREIL

 

Manomboka amin'ny 10 ora sy sasany maraina

 

Ny fitsangatsanganana dia atao ao amin'ny

Parc de Chedeville 10 rue de la Brèche

60140 Mogneville

ao aorian'ny fanompoam-pivavahana

 

Manasa antsika ho tonga maro !!! (samy mitondra sakafo - azo anaovana barbecue eny an-toerana)

Ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompo sy ny fiadanan'Andriamanitra Ray ary ny fampiraisan'ny Fanahy Masina !

    Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo !

    Feno fisaorana an'Andriamanitra ny fontsika rehetra satria noho ny fitiavany sy ny famindram-pony , rehefa avy niala sasatra mandritra ny fotoana vitsivitsy isika, dia hantsoiny indray ankehitriny mba hiara-misaotra sy manome voninahitra Azy eto amin'ny Fiangonana FPMA-Creil izay hiantsoany sy hanirahany antsika ity ! Hanomboka amin'izao ALAHADY 08 SEPTAMBRA 2019 HO AVY IZAO NY TAOM-PIANGONANA VAOVAO 2019-2020 , AO AMIN'NY 1,RUE DE CANNEVILLE - 60100 CREIL , manomboka amin'ny 4 ora tolakandro !

   Araka izany dia manantena antsika rehetra ho tonga hanambatra ny feontsika sy hampiray ny fontsika hidera sy hanome voninahitra ary hisaotra ny Tompo fa noho ny fahasoavany dia mbola nomeny izao fotoana izao hatrany isika hanatona Azy sy handray ny teny fampaherezana hahafahantsika mihatrika ny adim-piainana sy ny lalan-tsarotra rehetra tsy maintsy hizorantsika !

" Misaotra Anao izahay Andriamanitra ô, satria na dia tsy fantatray akory aza izay zava-tsarotra hihatra aminay eto amin'ity làlam-iainana hampandehananao anay ity , dia tsy mamela anay ho irery Ianao fa mbola miteny aminay hoe: " Aza matahotra ary aza miherikerika foana fa homba anao Aho ! Ary na mandeha amin'ny ankavanana na mandeha amin'ny hankavia ianao, ny sofinao dia handre feo manao hoe : ITY NO LALANA KA HANDEHANO !"  - Tompo ô! Tsinjovy sy tariho mandrakariva ity Fiangonana FPMA-Creil ity mba handresy ny fanafintohinana rehetra hitanay eo amin'ity làlam-pamonjena hitondranao anay ity!»

Homba anareo mandrakariva anie ny Tompo !

Ny Mpitandrina sy ny biao ary ny komitin'ny Fiangonana FPMA-Creil

RAKOTOARIMANANA Joseph, Mpitandrina.

Sakafo AGAPE

Fanompoam-pivavahana

Alahady 30 Jiona 2019

CREIL – 1,Rue de Canneville

60100 - CREIL

 

Manomboka amin'ny 4 ora tolakandro

Fanompoam-pivavahana

Fetin'ny Fianakaviana

Alahady 12 Mey 2019

CREIL – 1,Rue de Canneville

60100 - CREIL

 

Manomboka amin'ny 4 ora tolakandro

Chers frères et sœurs de la communauté chrétienne de la FPMA CREIL !

 

    QUE LA GRÄCE ET LA PAIX VOUS SOIENT DONNEES DE LA PART DE DIEU, NOTRE PERE , DE JESUS-CHRIST NOTRE SAUVEUR ET DU SAINT-ESPRIT NOTRE CONSOLATEUR !

    " Exaltez avec moi, l'Eternel ! Célébrons tous son nom ! " (Psaumes 34.4)

 

      Si tel est notre vif désir, n'oublions pas , frères et sœurs , que le Seigneur a exhaussé notre prière et Il a mis à notre disposition un nouveau lieu de culte à l'adresse suivante :

 

St PETER’S CHURCH

7 A Avenue du Bouteiller 60500 CHANTILLY

 

      Et ce sera avec une grande joie que nous pourrions nous retrouver, en grand nombre, à cet endroit le Dimanche 24 Février 2019 à 16h00, pour remercier et louer notre Seigneur pour ce don merveilleux !

 

Le Pasteur et le bureau de la FPMA CREIL !

Fety Noely

Chorale Tsantan'ny Lanitra sy Sekoly Alahady

 

Asabotsy 22 Desambra 2018

CREIL – 1,Rue de Canneville

60100 - CREIL

FIANGONANA PROTESTANTA MALAGASY ATY AN-DAFY

Alahady 09 Septambra 2018  @ 4 ora hariva

CREIL – 1,Rue de Canneville

60100 - CREIL

 

                        

 

FIARAHABANA NY MPIANAKAVIN’ NY FINOANA

 

 

 

 

   

    Ry havana malala ao amin’ny Tompo !

 

    Ampitomboina mandrakariva ho anareo anie ny fitiavan’Andriamanitra Ray sy ny fahasoavan’i Jesoa Kristy ary ny fampiraisan’ny Fanahy Masina !

 

   Feno fifaliana isika mianakavy fa noho ny fahasoavn’ny Tompo dia tratr’izao fotoana fisokafan’ny taom-piangonana (2018-2019) izao indray isika mianakavy ka misaotra sy midera ary manome voninahitra Azy ! Amim-pifaliana tokoa no hiarahantsika manandra-peo amin’ny mpanao Salamo ka mihira hoe: “Faly aho raha hoy izy ireo tamiko: Andeha isika ho any an-tranon’i Jehovah .” ( Salamo 122.1).

 

    Azo lazaina ho tombon-tsoa lehibe ho an’ny mino ry havana ny fahafahany mankany an-tranon’i Jehovah ! Ary raha hoy isika , marina tokoa izany dia manontany anao aho hoe : Aiza moa  , na iza moa izany tranon’i Jehovah izany ? Dia mety hamaly tsy amim-pisalasalana ianao hoe : Ilay trano fiangonana falehantsika isan’andro io ! Mety ho marina ihany ny voalazanao kanefa henoy ange ny fanambaran’i Jakoba azy :” Endrey, mahatahotra ity fitoerana ity ! Tsy hafa ity, fa tranon’Andriamanitra sy vavahadin’ny lanitra !”(Genesisy 28.17) Araka izany ny Fiangonana dia tranon’Andriamanitra fa tsy fananan’olona na iza na iza ! Trano natao hihaonana amin’Andriamanitra fa tsy fivorian’ny be sy ny maro hifampizaram-baovao na hitadiavanao namana fotsiny akory !

    Fa mihoatra noho izany raha mankany an-tranon’i Jehovah ianao dia mankany satria mba te-hihaona aminy, mba te-hanompo sy hiara-miasa aminy ka na dia tsy mbola diakona aza ianao dia azonao hatao malalaka tsara ny mandray anjara hamaky teny na hitari-bavaka na handray anjara amin’ny asa fanompoana hafa koa fa hitondra hafaliana sy fahasambarana ho anao izany ! Ary moa tsy izany indrindra tokoa ve no nolazain’ny Mpanao Salamo ao amin’ny Salamo 23.6 :” Eny tokoa, fahasoavana sy famindrampo no hanaraka ahy amin’ny andro rehetra hiainako, dia hitoetra ao an-tranon’i Jehovah andro lava aho .”

 

    Koa mahereza sy mahatanjaha ry havana malala rehetra ao amin’ny Tompo, amin’izao taom-piangonana vaovao omen’ny Tompo ho anao izao ! Aza matahotra ary aza mierikerika foana fa homba anao Jehovah Tompo dia ilay efa niantso anao ka nilaza taminao hoe : “AHY IANAO” !

 

RAKOTOARIMANANA Joseph, Mpitandrina .

RESUME DE LA PREDICATION

DU DIMANCHE 26 AOUT 2018

 

 

                                     Péricope : Josué 24.1-18 ; Ephésiens 5.21-32 ; Jean 6.60-69.

 

Jean 6.68-69 – « Simon Pierre lui répondit : Seigneur à qui irons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es Le Christ, Le Saint de Dieu . »

 

Frères et Sœurs en Christ ! Permettez-moi de vous dire que nous assistons ici à la confession de foi de Simon Pierre : Seigneur à qui irons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que Tu es Le Christ, Le Saint de Dieu. 

 

Point n’est besoin de souligner que selon l’histoire de la résurrection de Christ notre monde a été renouvelé. Ce renouvellement  s’est fait remarquer par le fait, que lorsque le Fils de Dieu est rentré dans la gloire du Père, Il portait sur ses épaules la création toute entière qu’il voulait renouveler et consacrer.

Même si en apparence la vie continue comme avant, nous devons croire qu’un autre monde, qui est le vrai, s’est apparu !

 Force est de constater que dans notre monde contemporain, l’Esprit est à l’œuvre à l’intérieur des tourbillons énormes qui agissent et secouent la masse humaine. Le Christ est à l’œuvre invisiblement pour consacrer le monde. Il fait que l’humanité atteigne sa maturité en passant par d’innombrables crises et d’innombrables morts qui préparent une résurrection.

    Souvenons-nous de la libération de l’esclavage en Egypte, de la libération des embûches et des ennemis pour le peuple d’Israël.

    Et à côté de cela, il y a aussi la délivrance personnelle des détresses, de la dépression, du découragement, esprit abattu, délivrance des trahisons et de la peur , dont nous en sommes les victimes !

 

    Les auditeurs de Jésus ne pouvaient pas comprendre le mystère du Fils de Dieu qui a voulu s’humilier et se dépouiller de sa gloire divine. Il s’est fait homme et Il est mort comme un esclave afin qu’ensuite le Père le fasse remonter où Il était auparavant !

    De même, nous avons du mal à croire en l’œuvre divine qui se réalise au milieu de nous : regarde cette humanité si irresponsable et que Dieu aime, cette église si indigne avec laquelle portant Dieu réalise son plan ; cette histoire si désespérante qui cependant prépare le banquet du Royaume !

 

    Dans tout cela, il faut dire que la croix signe notre libération de toutes angoisses, de toutes épreuves et même de la mort ! Christ crucifié ! Scandale pour les juifs et folie pour les païens, mais « puissance de Dieu et sagesse de Dieu » pour ceux qui sont appelés. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes !

 

    Frères et Sœurs en Christ ! La question de Jésus nous interpelle, nous aussi : « Cela vous scandalise-t-il ? (Verset 62).

 

    Répondons-nous comme l’apôtre Pierre : A qui irons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous le croyons ! Tu es le Saint de Dieu ! Amen.

 

RAKOTOARIMANANA Joseph, Pasteur.

Birao vaovao FPMA CREIL 2018

 

Filoha : HARVEL Roger

Filoha lefitra : RAVONINAHIDRAIBE Patrick

Mpandrindra ny vola : TSARAVIANA Marius

Mpitam-bola : ANDRIANARIVONY Imino Harvel

Mpitan-tsoratra : RAVONINAHIDRAIBE Vololonirina

Mpitan-tsoratra mpanampy : RAMORASATA Carine